Klub Art 13 – spolu v umění

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187. 

Název projektu

Klub Art 13 – spolu v umění

Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187

Prioritní osa OP PPR

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl OP PPR

2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování

Datum zahájení realizace

1. 6. 2019

Datum ukončení realizace

29. 5. 2021

Jedeme v tom spolu.

Komunitní centrum Klub Art 13 vzniklo proto, aby pomáhalo osobám s mentálním handicapem a jejich rodinám. Název „spolu v umění“ naznačuje, že tvoříme veřejně prospěšný projekt na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva.

Jsme místem   setkávání   dvou  světů,  které  se  prolínají pomocí umění a umožňujeme vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření, neboť umělecká tvorba tak, jako sen   odhaluje   motivy   jednání   a   skryté   tužby  prostřednictvím obrazných symbolů. V případě   osob s mentálním handicapem   by   racionální   cesta byla  jen   zbytečnou  oklikou.   Umění   ve   své   smyslově orientované   podstatě   jim nabízí   jedinečnou   možnost  terapeutické pomoci.

Posláním centra je rozvoj člověka s mentálním a psychickým handicapem, kde klademe důraz na využívání přirozených možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti. Těmto lidem dáváme příležitost podílet se na budování společenství, ve kterém mohou pracovat i žít. Skrze terapii uměním mohou lépe nahlédnout svět, který je obklopuje. Společně hrajeme divadlo, tvoříme obrazy a další výtvarné práce, pořádáme výstavy a audiovizuální produkce. Trénujeme sociální kontakty a rozvíjíme pracovní návyky.

Dáváme našim přátelům s mentálním handicapem možnost více porozumět věcem a jevům kolem sebe, či lépe porozumět sám sobě, zvýšit sebevědomí a možnost zapojit se do pracovního tréninku v galerii a kavárně:

  • Arteterapie a teatropterapie působí příznivě na koncentraci, zručnost, pozitivní myšlení.
  • Podporujeme tvořivost a socializaci.
  • Rozvíjíme komunikaci a spolupráci.
  • Dáváme radost a posilňujeme vědomí vlastní hodnoty.
  • Posilujeme sebeuvědomění a sebedůvěru.
  • Zvyšujeme kapacitu, aby vlastními silami zlepšili svou životní úroveň.
  • Odstraňujeme bariéry a potíže, které jim zabraňují v uplatnění se na trhu práce.
  • Rozvíjíme schopnosti, které vedou k uplatnění v pracovním procesu.

Stojí za to být spolu v umění a mít útulný prostor, kam se budete rádi vracet, kde vám bude dobře a kde si můžete „dobít energii“ v dnešním hektickém světě.

Centrum slouží v souladu s potřebami místních obyvatel ke kulturním činnostem (galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo) a socializačním aktivitám (arteterapie a teatroterapie), k činnostem uměleckého klubu a provozu integrační tréninkové kavárny. Utváříme prostředí, kde jsou realizovány aktivizační aktivity pro cílovou skupinu a současně je zde kontaktní místo pro další spolupracující organizace, včetně participace veřejnosti.

Umělecké terapie:

Od začátku září 2019 pořádáme pravidelné dílny z oblasti kreativních terapií. Několikrát týdně jsou otevřeny arteterapeutické dílny (výtvarné a grafické), které vedou zkušení lektoři a uznávaní umělci a teatroterapeutické workshopy (divadelní aktivity) pod vedením zkušených dramaterapeutů a herců. Nedílnou součástí těchto arteterapeutických aktivit je rovněž prezentace umělecké tvorby osob s mentálním handicapem široké veřejnosti (realizace výstav a divadelních představení).

Tréninková kavárna s uměleckým klubem:

Otevřeli jsme originální a příjemnou kavárnu inspirovanou prostředím zážitkových uměleckých klubů s galerií. V nabídce najdete skvělá vína z moravských vinic a dobroty k zakousnutí. Nechybí skvělá káva a dobré čaje, a tak si každý přijde na své. Návštěvou naší kavárny potěšíte nejen své chuťové buňky, ale také podpoříte dobrou věc.

Kavárna je zaměřena na trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Uživatelé, z řad osob s mentálním handicapem, užívají služeb komunitního centra za podpory asistentů nácvikových míst a mají možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace.  V rámci tréninkového pracovního programu, v prostorách uměleckého klubu s galerií a kavárnou, se osoby z cílové skupiny podílí na provozu galerie, a to nejen ve smyslu obsluhy hostů a technickém zajištění vernisáží (a jiných akcí, pořádaných v galerii), tzn. příprava občerstvení, instalace výstav, úprava prostorů, úklid, ale rovněž v rolích moderátorů a kurátorů výstav, herců v rámci chystaných divadelních představení, výtvarníků, scénografů apod.

Všechny výše zmíněné dílny jsou určeny pro osoby s mentálním handicapem a díky projektovému zajištění jsou zcela bezplatné. Je možné navštěvovat všechny dílny současně, nebo si vybrat pouze některé z nich.

Zapojte se a staňte se součástí naší komunity přátel osob s mentálním a duševním handicapem.

Těšíme se na vás a vaše nápady.