Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života

Identifikace projektu

Název projektu

Můj úspěch – sociální podnik pro (re)start života

Registrační číslo

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331

Prioritní osa OP PPR

3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl OP PPR

3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

Datum zahájení realizace

1. 2. 2019

Datum ukončení realizace

31. 1. 2020

Poslání

Rozvíjet kreativní sociální podnik s cílem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v atraktivním oboru, poskytovat jim vzdělání a praxi.

Co děláme

Jsme PR agentura a DTP studio. Kombinace PR agentury a DTP studia je vybrána záměrně a poskytuje širší oblast působení a praxe. Poskytujeme služby multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu. Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a vytváříme podmínky pro řešení jejich potřeb.

Nabízíme služby, které sledují moderní trendy v podnikání:

Grafické služby:

Vytváříme grafické návrhy a reklamní kampaně. Poradíme si s jakýmkoli zadáním z oblasti reklamního servisu, od tvorby log, vizitek, designových manuálů, brožur, letáků, katalogů až po zpracování webových stránek.

Webové stránky:

Webové stránky jsou v dnešní době základním informačním prostředkem firmy ke klientům. Kvalitní webové stránky znamenají příliv nových zákazníků a zvýšení prodeje. Webové stránky od nás jsou od začátku stavěné tak, aby byli hezké, čisté responsivní a měli pozitivní ohlas u vašich zákazníků.

Vzdělávání a rekvalifikace:

V oblasti vzdělávání působíme od roku 2017.  Zabýváme se celoživotním vzděláváním a poskytováním rekvalifikačních kurzů osobám znevýhodněným na trhu práce, včetně klientů úřadu práce. Jsme schopni nabídnout také kurzy přímo na míru, dle požadavků klienta.

On-line marketing:

  • Internet marketing.
  • E-mail marketing.
  • SEO optimalizace.
  • Správa PPC kampaní.
  • Nastavení a správa online kampaní.

Videomarketing:

  • Video životopisy.
  • Video dotazníky.
  • Dokumentární videozáznamy.
  • Webináře a další výukové videozáznamů.
  • Reklamní a propagační spoty.

Proč je náš podnik sociální?

Společnost naplňuje principy sociálního podnikání: 1. zaměstnává osoby se zdravotním postižením. 2. zaměstnanci jsou náležitě finančně ohodnoceni a nabízený produkt je unikátní ve svém okolí. 3. životní prostředí hraje prim.

Nabízíme služby, které sledují moderní trendy v podnikání:

Bezpečí. Chceme, aby lidé se zdravotním postižením měli možnost v bezpečných podmínkách rozvíjet své dovednosti a schopnosti, které jim umožní žít životem, který jim dává smysl.

Otevřenost. Snažíme se o to, aby znovu získali důvěru sami v sebe, a to otevřeným přístupem, který je založený na principech partnerství a respektu.

Naděje. Víme, že zdravotní postižení může člověku vzít jistoty v práci a vztazích, (sebe)vědomí. Dáváme jim naději, že nic není ztraceno a společně hledáme cesty, jak jít dál. Spolupracujeme s okolím i odbornou veřejností.

na dobré Adrese… Chceme, aby si našli a vytvořili své místo, kde je jim dobře, protože víme, že takové místo potřebuje každý z nás.

Trocha historie:

Spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. vznikl zápisem do veřejného rejstříku ze dne 7. června 2017 na základě usnesení Městského soudu v Praze (oddíl L, vložka 68480). Od počátku svého založení spolek realizuje celoživotní vzdělávání a rozvíjí vzdělávací programy, propaguje hodnoty, na kterých je založena Evropská Unie, na úrovni regionální spolupráce, meziobecní spolupráce a principy Private Partnership, se zaměřením na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Jádro spolku tvoří dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chtějí se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. Zakladatelem spolku je výbor 3 členů, kterými jsou Miroslav Krumpl, Jiřina Nehybová a Jan Malicher, kteří se snaží naplnit obecně prospěšný cíl, který si spolek předsevzal a to, pomoc handicapovaným osobám s jejich integrací pomocí vzdělávání. Veškerý pořizovaný majetek nabývá spolek a je používán pro účely spolku a realizovaných úspěšných projektů

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

V rámci ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. mohou osoby se zdravotním postižením získat zkrácený pracovní úvazek. Pracovní místa jsou určena pro osoby, které mají diagnostikované zdravotní postižení, nebo s přiznaným invalidním důchodem, které trvale žijí na území hl. m. Prahy. Mimo pracovní nabídky poskytujeme lidem se zdravotním postižením odbornou pomoc a podporu a usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život. Nabízíme těmto osobám získání praxe a rekvalifikační kurzy, které jim pomohou s jejich uplatněním na otevřeném trhu práce.

V čem je náš projekt jiný?

Spojuje atraktivní obor a moderní tržní prostředí se sociálním podnikáním, které nabízí možnost využití přidané hodnoty pro klienta – poskytnutí služeb formou zákonem definované podmínky náhradního plnění. Dle analýzy konkurence existuje jen velmi málo podniků, které jsou zaměřeny na stejný, či obdobný sortiment služeb.

Široké spektrum nabízených služeb a kvalitní tým zajišťuje vysokou poptávku zákazníků, což umožňuje stabilní uchycení na trhu a dlouhodobou perspektivu kvalitně rozvíjet sociální podnikání na základě zvoleného konceptu. Pomáhá nastavit dlouhodobou strategii zaměstnávání lidí s handicapem a přispívat k řešení životních problémů uvedené cílové skupiny osob.